V-Long Jsc
Đang tải dữ liệu

DCA-S

DCA là từ viết tắt của Hệ thống phân tích độ đầm chặt Dynapac.Nó ghi lại tất cả các dữ liệu CMV và cho phép người vận hành nhìn thấy kết quả đầm trên màn hình máy tính.Theo như kinh nghiệm và các hiệu chuẩn hiện tại,các giá trị giới hạn của CMV có thể được sủ dụng cho mỗi công việc đầm riêng biệt.DCA sẽ cho biết chính xác khu vực nào cần phải được đầm thêm.Máy tính cho người vận hành hình ảnh đồ thị khi việc đầm hoàn tất.Sự thay đổi của trị số CMV được chỉ ra bằng những màu sắc khác nhau trên bề mặt và vì thế dễ dàng xac định được khu vực yếu hơn và cần có những hành động cần thiết.Trong hầu hết các trường hợp chỉ cần chạy thêm vài lượt là đủ để thỏa mãn được độ đầm ,nhưng trong một vài trường hợp cần phải cải thiện bằng việc xúc các vật liệu cũ đi thay bằng vật liệu mới.

DCA là dụng cụ dễ dàng di chuyển và các kết quả đo có thể được đưa vào văn phòng nghiên cứu.Nó cũng thuận tiện khi chuyển dữ liệu đo tới một máy tính cơ bản bằng thẻ nhớ để có thể lưu trữ vĩnh viễn.